اکثر دانشجویان در انجام پژوهش های علمی نیازمند مشاوره های کلیدی در مورد روش انجام پژوهش هستند. بسیاری از دانشجویان ممکن است بسیار علاقمند به انجام پروژه خود باشند اما سردرگمی در مراحل مختلف کار موجب می شود که در این مسیر "خسته و دلزده" شوند