سیاست اصلی شریف نت در بخش چاپ مقالات ISI و ISC بر اساس بهره مندی از اساتید و پژوهشگران فعال در این زمینه با رزومه قابل قبول و دارای مقالات چاپ شده در ژورنالهای معتبر جهانی است. برای این منظور ابتدا کارشناسان شریف نت مقاله مورد نظر شما را مطالعه و بررسی می نمایند و سپس آن را برای پژوهشگر مربوطه در آن رشته ارسال می نمایند. پژوهشگران که همگی از اساتید برجسته و داوران بین المللی ژورنالهای معتبر هستند پس از بررسی  مقاله سطح آن را مشخص و ژورنال مناسب را انتخاب می نمایند. اگر  مقاله مشکلات عمی و نگارشی داشته باشد آن مشکلات را برطرف کرده و جهت چاپ در آن ژورنال آماده و سپس ارسال می نمایند. همکاری با این شبکه جامع از نخبگان و پژوهشگران که همگی به عنوان داور در یک یا چند ژورنال معتبر عضوند و  همچنین دارای مقالات متعدد در آن ژورنالها هستند و بر فرایندهای داوری ژورنال ها در حیطه تخصص خود تسلط کامل دارند به ما

 این امکان را می دهد تا با بهره گیری از این ارتباطات روند داوری مقالات را سرعت بخشیده و زمان چاپ مقالات را کاهش دهد

..